Informace o přípravě nových stanov

Ze zákona musí mít každé SVJ schváleny své stanovy. Jedná se o dokument definující základní principy činnosti společenství. Špatné stanovy zvyšují nebezpečí špatného nakládání s penězi členů společenství i nebezpečí špatné správy společných záležitostí domu. Cena každého z našich bytů je mezi 2 a 5 mil. Kč. Cena celého domu je okolo 280 mil. Kč. Navíc se jedná o domovy cca 138 lidí. To jsou dostatečné důvody starat se pečlivě o kvalitní fungování celého domu. Nový občanský zákoník vyžaduje změnu stanov.

Dosavadní stanovy platily 12 let. Nové stanovy by měly platit přes funkční období celé řady výborů. Podcenění kvality stanov se nám může vymstít v podobě zbytečně drahého bydlení. Nebo taky zhoršením úrovně bydlení. Z medií je známo nemálo případů, kdy byl společný majetek zatížen dluhy nebo rozprodán. Stanovy musí také minimalizovat nebezpečí korupce. O korupci se velmi často dovídáme z medií. Korupční jednání hrozí na všech úrovních. Počínaje vládou, přes kraje, obce až po nejmenší družstva i společenství. Všem podobným problémům je lepší předcházet.

Shromáždění 20.4.2016 schválilo vytvoření pracovní skupiny osob, která se bude podílet na přípravě nových stanov. Činnost skupiny může sledovat na této stránce. Ve skupině jsou (abecedně):
# Bernátová Zdenka, Ing. - nar. 1947, inženýrka ekonomie, podniká ve správě nemovitostí a účetnictví
# Fišer Ivo, Ing. - nar. 1958, elektrotechnický inženýr, podniká v telekomunikacích a programování
# Mendlík Jiří, Ing. - nar. 1983, stavební inženýr, pracuje jako technický dozor stavebního investora
# Skopec Tomáš, Ing. Ph.D. - nar. 1980, strojní inženýr, pracuje jako vedoucí týmu programátorů

K práci na stanovách se původně na shromáždění SVJ přihlásila také pí Kysilková. Dodatečně se však rozhodla do práce na stanovách se nezapojit. Vaše náměty, připomínky i kritiku můžete posílat na mail ivof@seznam.cz. Sdělit nám je samozřejmě můžete i telefonicky nebo osobně. Použít můžete tel. čísla 210 326 101 a 602 325 431.

≡ Organizace prací na stanovách

Východiskem bude neschválený návrh stanov získaný od JUDr. Zemana. Členové skupiny budou mailem zasílat své připomínky, které budou zveřejněny a číslovány. Připomínky a náměty mouhou zasílat i další osoby. Následně bude organizováno projednání všech připomínek a vytvoření navrhované podoby nových stanov. Práce na nových stanovách tak bude vyžadovat minimum osobních schůzek. Tato stránka zůstane funkční i později, aby se každý mohl dodatečně přesvědčit o demokratičnosti přípravy stanov.

Připomínky mají respektovat zákony a mají být konstruktivní. V případě nejasností nechť je připomínka pro jistotu raději formulována a její správost bude vyhodnocena při projednání připomínek a námětů. Základní informace jsou zveřejněny zde a budou dále doplňovány.

≡ Sběr připomínek ke stanovám.

Text připomínkovaných stanov jako PDF (jen k prohlížení) a jako DOC (s možností změn). Pozor však na dílčí rozdíly dokumentů PDF a DOC ! Připomínkován je dokument v PDF. Formát DOC je určen jako zdroj dílčích textů pro snadnější přípravu připomínek.

Připomínky k našim stanovám:
  1. Formální úprava stanov - p. Fišer
  2. Způsob číslování stanov - p. Fišer
  3. Skupina 16 připomínek ke stanovám - pí Bernátová
  4. Skupina 11 připomínek ke stanovám - pí Fišerová
  5. Skupina 4 připomínek ke stanovám - pí Krajíčková
  6. Vyjádření k 1. připomínkám z 18.4.2016 - p. Mendlík (zobrazí se po najetí myší na 4 značky)
  7. Vyjádření k 2. připomínkám z 18.4.2016 - p. Mendlík (zobrazí se po najetí myší na 3 značky)
  8. Vyjádření k 3. připomínkám z 18.4.2016 - p. Mendlík (zobrazí se po najetí myší na 1 značku)
  9. Porovnání starého a nového vzoru stanov - p. Fišer
10. Připomínky k článku VI. Orgány společenství - společná ustanovení - p. Fišer
11. Skupina 11 připomínek ke stanovám - p. Skopec
12. Organizace činností SVJ interními směrnicemi - p. Fišer
13. Soubor připomínek ke stanovám - p. Fišer
14. Posouzení úprav vzorových stanov - JUDr. Šimonková
15. Poslední kontrola nových stanov - pí Bernátová

≡ Historie přípravy stanov:

Řazeno od nejmladší události k nejstarší:

21.11.2016
Tři členové SVJ: Ing. Pařízek, pan Novotný a paní Kysilková mailem rozeslali svůj vlastní návrh stanov prezentovaný jako návrh výboru. Výbor ale na svém jednání žádné stanovy neprojednal ani neschválil. Nejedná se tedy o návrh výboru ale pouze o návrh 3 členů SVJ. Nechť si každý udělá vlastní názor, nakolik je tento krok v souladu či v rozporu s vůlí shromáždění konaného 20.4.2016.

15.11.2016
Dnes byla zveřejněna poslední verze návrhu nových stanov. Je vní zapracováno stanovisko JUDr. Šimonkové a výsledky poslední kontroly Ing. Bernátové (zveřejněny výše). Další informace najdete v průvodním dopisu a v přehledu otázek ke stanovám. Ještě více bylo zkráceno jméno našeho SVJ - čím kratší, tím lepší. Způsob jednání za naše SVJ byl dán do souladu se zápisem v obchodním rejsříku a je převzat z dosavadních stanov. Současně bylo opraveno několik překlepů. Všechny poslední změny mají fialovou barvu. Už ze dvou stran jsme obdrželi dotaz, zda naše stanovy mohou být použity pro jiná SVJ :-)

31.10.2016
Obdrželi jsme stanovisko JUDr. Šimonkové, spoluautorky Metodického návodu ke zpracování stanov SVJ vydaného Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR. Připomínky budou zahrnuty do finální verze návrhu stanov určeného k projednání na shromáždění našeho SVJ naplánovaného na 30.11.2016.

21.10.2016
Dnes byl zveřejněn návrh nových stanov. Ten na základě vůle shromáždění našeho SVJ připravila skupina 4 osob. K návrhu je také připojen průvodní dopis. V něm jsou všichni členové SVJ informováni o postupu přípravy nových stanov. Zároveň jsou v něm popsány hlavní rozdíly v textu nových stanov a popsán i další postup prací na nich. Nové stanovy budou diskutovány a mají být přijaty na příštím shromáždění. Ke znění nových stanov lze nadále zasílat či předávat další připomínky členů SVJ. Poslední možnost k uplatnění připomínek bude 30.11.2016 přímo na shromáždění SVJ.

20.9.2016
Nejnovější vzor stanov získaný od Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR byl převeden do formální podoby vhodné pro zapracování připomínek získaných od členů SVJ a zveřejněných výše. Formální úpravy jsou v nových stanovách zvýrazněny modře. Úpravy plynoucí z připomínek od členů SVJ budou zvýrazněny želeně. Nový návrh stanov bude členům SVJ k dispozici v polovině října. Shromáždění, na němž budou stanovy projednány a schvalovány je podle zápisu výboru z 12.9.2016 plánováno na konec listopadu 2016.

27.7.2016
Bylo dokončeno porovnání starého návrhu stanov (neschváleného minulým shromážděním) s novým vzorem stanov (získaným od Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR). Potvrdilo se, že skutečně jde o nově aktualizovanou verzi textu námi neschválených stanov. V nové verzi byly vyznačeny ty části textu, které:
- ve starém návrhu stanov chybějí,
- ve starém návrhu stanov obsahují odlišný text a
- jsou ve starém návrhu stanov navíc.
Převážná část textu stanov je shodná (cca 95 %). Podle vyjádření vydavatele byly do textu pouze zapracovány poslední zkušenosti z praxe. Výsledek srovnání bude předán členům skupiny připravující nové stanovy a také výboru. Současně jim budou předány i úvodní text a všechny komentáře získané od autorů stanov. Popis rozdílů mezi oběma vzory stanov bude zveřejněn jako připomínka ke stanovám (viz bod 9. výše).

14.7.2016
Při přípravě stanov bylo nutné prostudovat relevantní části občanského zákoníku, dalších zákonů a vyhlášek i několikeré vzorové stanovy. Přitom byly zjištěny závážné nedostatky v zákonných principech hospodaření naše SVJ. V současné době probíhají konzultace s právníky. Už nyní je ale zřejmé, že naše společenství několik let porušuje zákonné podmínky hospodáření s penězi vlastníků bytů v našem domě. Přispěl k tomu i fakt, že našeho SVJ dosud nemá zřízenu kontrolní komisi.

22.6.2016
Byl opatřen originál Metodického návodu ke zpracování stanov SVJ. Ten vydalo Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR. Autory jsou JUDr. Lebl, JUDr. Čáp a JUDr. Šimonková. Spoluautorem podle vydavatele není JUDr. Zeman. Získaný dokument byl evidentně původním zdrojem návrhu stanov neschválených 20.4. shromážděním. Dokument obsahuje 6 stran úvodního komentáře, 19 stran vzorových stanov a 16 stran komentářů k textu stanov. Zároveň byla dohodnuta možnost průběžných konzultací a kontroly finálního návrhu stanov. Metodický návrh NEmůže být zveřejněn na těchto stránkách, neboť podléhá ochraně autorských práv. Kopie výtisku proto budou předány osobně členům skupiny připravující stanovy, členům výboru a ostatním členům SVJ jen na vyžádání.

21.6.2016
Byl zahájen sběr připomínek od členů pracovní skupiny určené shromážděním k přípravě nového návrhu stanov. Připomínky samořejmě mohou zasílat i členové výboru a všichni ostatní členové našeho SVJ. Každá došlá připomínka bude zveřejněna na této stránce a bude tak k dispozici všem ostatním členům. Později bude zorganizována diskuze ke všem došlým připomínkám a výsledky diskuze zde budou opět zveřejněny.

16.6.2016
Na osobní schůzce s p. Pařízkem jsem přislíbil, že východiskem pro nové stanovy bude text stanov neschválených minulým shromážděním. Pan Pařízek mi k tomuto účelu poslal editovatelný text návrhu stanov. Přislíbil jsem zajistit sběr námětů a připomínek. A to od skupiny osob určených shromážděním (viz výše) i od všech ostatních členů SVJ.

25.5.2016
Konala se schůzka, které se účastnili Ing. Pařízek, JUDr. Zeman a Ing. Fišer. Tématem bylo jednání o stanovách. Jelikož však na schůzku nebyli přizvány další osoby dohodnuté na shromáždění, odmítl p. Fišer projednání připomínek v takto úzké skupině, neboť to považoval za NEdemokratické. Zároveň p. Fišer přislíbil, že se ujme organizace skupiny pro neformální přípravu kvalitních stanov SVJ.

20.4.2016
Konalo se shromáždění SVJ, na kterém měly být mimo jiné schváleny nové stanovy. Podle sdělení notáře ale předložené připomínky obsahují ujednání, která jsou údajně v rozporu se zákonem. Např. zpřísnění podmínek pro osoby ve volených orgánech jen na členy společenství. Nebo návrh podmínek platnosti usnesení výboru. Notář proto navrhl, aby shromáždění hlasovalo o tom, že předložené připomínky nebudou projednávány a následně aby hlasovalo o schválení původního návrhu stanov. Shromáždění pak rozhodlo o NEprojednání připomínek ke stanovám ale také NEschválilo předložený návrh stanov. Potom byl dohodnut vznik skupiny, která se bude podílet na přípravě nových stanov. Do této skupiny se přihlásili p. Mendlík, pí Kysilková, p. Fišer, p. Skopec a pí Bernátová (poslední 2 nebyli uvedeni v zápise).
Podklady: zápis ze shromáždění.

březen a duben 2016
Mezi některými členy SVJ a jejich rodinnými příslušníky vznikla velmi intenzivní diskuze ke kvalitě a úplnosti nových stanov. Podnětem byla také nespokojenost tří členů výboru: pí Krajíčkové, pí Fišerové a p. Skopce. Výsledkem diskuzí byly písemné připomínky rozeslané členům těsně před shromážděním. Ty vznikl spoluprací p. Fišera, p. Skopce a pí Bernátové. Členové SVJ odpověděli třemi maily s poděkováními a jedním odmítnutavým.
Podklady: 1. zaslané připomínky, 2. zaslané připomínky a 3. zaslané připomínky.

únor 2016
Členům společenství byl poskytnut návrh textu stanov určený ke schválení na dalším shromáždění. Text byl výborem později korigován několika změnami.
Podklady: doplnění neschváleného návrhu.

leden 2016
Výbor diskutoval návrh nových stanov. Přitom byly předloženy písemné připomínky dvou členek výboru: pí Fišerové a pí Krajíčkové. Připomínky byly reakcí na jejich nedobrou zkušenosti s praktickým fungováním výboru. Připomínky nebyly zahrnuty do návrhu stanov a obě členky výboru s nimi byly odkázány až na shromáždění.
Podklady: neschválený návrh stanov a připomínky členek výboru.