Interní kontroly hospodaření SVJ

Jako náhrada neexistující kontrolní komise může zatím posloužit využití práva členů SVJ a zmocněných osob na kontrolu hospodaření výboru společenství. Toto právo plyne z nového občanského zákoníku.

§ 1179 Právo seznámit se s výsledky hospodaření
Vlastník jednotky má právo seznámit se, jak osoba zodpovědná za správu domu hospodaří a jak dům nebo pozemek spravuje. U této osoby může vlastník jednotky nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy, jakož
i do účetních knih a dokladů.

Každý člen sdružení má právo vykonávat kontroly hodpodaření SVJ. Člen společenství také může k podobné kontrole zplnomocnit svého zástupce. Zplnomocnit může např. známého či příbuzného, nebo může také zplnomocnit jakéhokoli ekonoma, daňového poradce, auditora i právníka.

Hospodaření SVJ se musí řídit platnými zákony, stanovami SVJ a interní účetní směrnicí. Mezi základní zákonné podmínky hospodaření SVJ patří:
- schvalování plánu ročního rozpočtu shromážděním,
- organizování správy domu v souladu s rozpočtem,
- existence a dodržování interní účetní směrnice,
- schvalování výsledného rozpočtu shromážděním a
- schvalování roční účetní závěrky shromážděním.

Schválení rozpočtu pro nadcházející rok, projednání výsledného rozpočtu za předchozí rok i schválení účetní závěrky předchozího roku lze velmi snadno zkontrolovat. Tyto body musí být uvedeny v programu pozvánky na shromáždění a k pozvánce musí být přiloženy tyto 3 dokumenty. Výsledek jejich projednání pak musí být uveden v zápise ze shromáždění. Zápis ze shromáždění má být vložen do sbírky listin v obchodním rejstříku. Do sbírky listin vedené obchodním rejstříkem má být vloženo také usnesení o schválení účetní závěrky, jehož přílohou jsou 2 účetní výkazy (rozvaha a výsledkovka) i zákonem požadovaná textová příloha. Existenci interní účetní směrnici lze doložit jejím předložením. K ověření dodržování účetní směrnice a dodržování rozpočtu je potřeba vykonat interní kontrolu.

Jednotlivé akce správy domu mají být průkazně organizovány pomocí výběrových řízení. Technické, smluvní a finanční podmínky každé akce správy domu mají být řádně projednány ve výboru. Volba dodavatele každé akce správy domu musí být vždy schválena hlasováním členů výboru.

Průběh výběrového řízení týkajícího se opravy, obnovy či úpravy společných prostor domu lze doložit kopií rozeslané poptávky a skupinou obdržených nabídek. Projednání všech nabídek ve výboru i hlasování členů výboru o volbě dodavatele lze zkontrolovat nahlédnutím do zápisů z jednání výboru.

Nedodržení pravidel hospodaření může být považováno za trestný čin porušení povinností při správě cizího majetku (dle § 220 nebo 221 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.).

Typickým příkladem uvedeného trestného činu je případ, kdy neexistuje žádný shromážděním schválený rozpočet a o zakázkách správy domu se nerozhoduje hlasováním na jednání výbor SVJ ale separátně je sjednávají a rozhodují o nich někteří členové výboru. Z těchto důvodů je nejdůležitější provedení kontroly zákonných podmínek hospodaření SVJ.

≡ Kontrola zákonných podmínek hospodaření