Obecné principy orgánů SVJ

Občanský zákoník vyžaduje, aby společenství mělo stanovami zřízeny nejméně dva orgány - shromáždění a výbor. Mnoho společenství má navíc zřízenu i kontrolní komisi.

SVJ je typickým příkladem demokraticky fungující skupiny. Volené orgány zde zastupují vůli a zájmy všech členů společenství. Výbor má svěřeny naše peníze a musí s nimi co nejlépe hospodařit. Lidé ve výboru se však postupně mění. Proto je potřeba nespoléhat jen na schopnosti a morálku členů výboru. Je také potřeba činnost výboru trvale kontrolovat. Navíc je potřeba mít orgán, který řeší stížnosti členů SVJ. K tomu všemu slouží kontrolní komise. Ta má za úkol trvalou kontrolu práce výboru i prošetřování stížností členů SVJ.

≡ Shromáždění

Povinný orgán SVJ, ve kterém se nejméně jednou ročně mohou sejít všichni členové SVJ. Shromáždění vlastníků je nejvyšším orgánem společenství. Je určeno k přijímání nejdůležitějších usnesení. Mimo jiné schvaluje stanovy, volí výbor i kontrolní orgány, schvaluje plnění starého rozpočtu i návrh nového rozpočtu a schvaluje účetní závěrku. Je velmi vhodné aby shromáždění projednalo a schválilo i dlouhodobý záměr velkých oprav a úprav společných částí domu.

≡ Výbor společenství

Povinný orgán SVJ, kde počet jeho členů dán stanovami. Členy výboru vždy volí shromáždění a členové výboru si mezi sebou pak volí předsedu výboru a případěn i místopředsedu. Připustný je i jednočlený výbor, tzv. předsedu společenství, což je vhodné poue pro velmi malá SVJ.

Výbor je podřízen všem usnesením přijatým na shromáždění. Předseda výboru musí navíc respektovat i všechna usnesením výboru. Výbor svá usnesení přijímá hlasováním. Místopředseda výboru zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti.

Výbor společenství ani jeho předseda v žádném případě nejsou nadřízenými vůči SVJ. Výbor má svěřenu zodpovědnost zastupovat společenství navenek, dbát na plnění povinností členů SVJ a s péčí řádného hospodáře zajišťovat efektivní správu domu.

≡ Kontrolní komise

Nepoviný orgán, jehož existence i počet členů musí být dány stanovami. Členy kontrolní komise vždy volí shromáždění a členové komise si mezi sebou pak volí předsedu a případěn i místopředsedu komse. Přípustná je i jednočlená kontrolní komise, tzv. kontrolor či revizor společenství.

Kontrolní komise je podřízena pouze usnesením přijatým na shromáždění. Předseda komise musí současně respektovat i všechna usnesením komise. Kontrolní komise svá usnesení přijímá hlasováním. Místopředseda komise zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti.

Kontrolní komise je revizním orgánem společenství. Kontroluje činnost orgánů společenství a projednává stížnosti či připomínky členů na činnosti všech orgánů společenství. Členové jsou oprávněni nahlížet do všech dokumentů společenství při výkonu své pravomoci a vyžadovat vysvětlení od členů dalších orgánů společenství. Za svou činnost odpovídá kontrolní komise shromáždění.

≡ Zdroje informací:

[1] www.portalsvj.cz - informační portál společenství vlastníků jednotek

[2] www.bezkorupce.cz - dokument Osobní odpovědnost veřejných funkcionářů