Návrh možných úspor výdajů

Základním úkolem výboru našeho SVJ je neustálá a systematická snaha o snižování výdajů za nakupované služby a zboží. Výboru samozřejmě mohou pomáhat všichni ostatní vlastníci bytů v našem domě. Každá rada či námět mohou nám všem pomoci ke zlepšení hospodaření domu a následně i ke snižování našich poplatků za provoz i správu domu. Na této stránce proto budou zveřejňovány různé návrhy na úspory.

≡ Správnost vyúčtování za dodávky tepla

Hospodářské noviny zveřejnily informaci, že Energetický regulační úřad vyměřil Pražské teplárenské pokutu za to, že v letech 2010 a 2011 počítala klientům neoprávněně vysoké ceny za teplo. Část peněz by měli podle rozhodnutí ERÚ dostat zpět zákazníci. Pražská teplárenská, spoluvlastněná Danielem Křetínským, se odvolala. Má zaplatit 240 milionů korun. Z toho je 120 milionů samotná pokuta a dalších 120 milionů mají dostat zákazníci.

Výbor našeho SVJ by měl zjistit zda náš dům patří mezi zákazníky, na které se bude vztahovat případné vracení ceny tepla. A jak velká částka se má vracet našemu domu ? Dále je třeba zjistit, v čem spočívá údajné pochybení Pražské teplárenské ? A zkontrolovat, zda se stejné chyby v účtování tepla nevyskytují i v letech 2012 až 2015 ? Výbor by o výsledku svého šetření měl neprodleně informovat majitele bytů.

Pokud se navíc podezření na chybu Pražské teplárenské potvrdí, bude nutné to zohlednit i při úvahách na případné odpojení našeho domu od centrálního vytápění.

≡ Příjmy z věcného břemene teplovodu

Výbor našeho SVJ by měl neprodleně zahájit jednání s vlastníkem teplovodu vedoucího přes západní část našeho pozemku a dohodnout:
- přefakturaci výdajů SVJ za přípravu pozemku na opravu teplovodu,
- vyhotovení znaleckého posudku k ocenění věcného břemene,
- uzavření smlouvy o věcném břemenu a
- zápis věcného břemene do katastru.
Vedle ceny znaleckého posudku je od vlastníka teplovodu nutné požadovat taky úhradu všech výdajů SVJ, které budou souviset se zápisem do katastru (např. za právníka).

Naše vyjednávací pozice je nyní mnohem horší, než tomu bylo před vydáním našeho souhlasu k výkopovým pracem. Ty byly provedeny v roce 2015. Protože další opravu teplovodu lze očekávat nejdříve za 20 let, nezbývá než se smířit s nižšími příjmy. Porovnáním s podobnými případy lze příjem z věcného přemnene odhadovat na desítky tisíc jednorázově nebo jednotky tisíc každoročně. Přefakturace výdajů za přípravu pozemku nám přinese přibližně 30.000,- Kč.

Pokud by výbor SVJ majitele bytů důsledně informoval o přípravě výkopových prací na pozemku našeho domu, pravděpodobně by některým členem SVJ byl upozorněn na výše uvedené zákoné souvislosti. Pokud by výbor souhlas s pracemi na našem pozemku podmínil uzavřením smlouvy o věcném břemenu, byl by výsledný příjem podstatně vyšší. Bývalo by stačilo, aby se výbor zeptal, zda mezi majiteli bytů náhodou není soudní znalec z oboru nemovitostí. Takového mezi sebou máme. Určitě by nám rád zdarma poskytl konzultace.

≡ Výdaje za vytápění a teplou vodu

Jedná se o nejvější a nejdůležitější zdroj možných úspor a proto je mu věnována samostatná stránka. Výše možné úspory není prozatím známá. Cena tepla však tvoří asi 60 % z ceny všech nakupovaných služeb a asi 40 % z celkových výdajů za bydlení (z tzv. nájmu). Tj. z celkové výše plateb členů SVJ, které vedle úhrad za služby navíc obsahují i příspěvek do fondu oprav. Z toho je zřejmé, že každá úspora za teplo se významně projeví i na výši tzv. nájmu.

≡ Sledování katastru nemovitostí

V zápise z jenání výboru 30.5.2016 je uvedena možnost zajistit sledování změn v katastru nemovistostí, které se týkají našeho domu. V tomto zápise je uvedena jen jedna cena ve výši 9.900,- Kč ročně. Ze zápisu není zřejmé, zda bylo provedeno výběrové řízení, jaké varianty sledování katastru jsou zvažovány a jaké ceny byly našemu SVJ nabídnuty.

Jako úspory výdajů SVJ lze navrhnout, aby byly posouzeny nejméně tyto možnosti:
- Pravidelné přímé nahlížení do katastru nemovitostí pověřeným členem výboru, zdarma
- Informační služba Sledování změn zajišťovaná přímo katastrem, v ceně 200,- až 300,- Kč
- Internetová služba Hlídací pes katastru zprostředkovaná soukromou společností, v ceně 399,- až 999,- Kč
- Internetová služba Katastr 365.cz zprostředkovaná soukromou společností, v ceně 690,- až 2.490,- Kč
- Internetová služba Strážce katastru zprostředkovaná soukromou společností, v ceně 255,- až 2.550,- Kč
- Počítačový program Hlídač katastru provozovaný pověřeným členem výboru, zdarma

Zákon předpokládá, že členové výboru musí postupovat s péčí řádného hospodáře. Nemá-li být v budoucnu rozhodnutí výboru zpochybněno, je nutné uskutečnit doložitelné výběrové řízení a zvolit optimální variantu způsobu sledování změn v katastru. V opačném případě hrozí, že po členech výboru může být později požadována náhrada nehospodárně vynaložených výdajů.

Bude-li zajištěna informační služba přímo od katastru, stačí ji aktivovat jenom na 1 byt. Služba pak bude vybraného člena výboru informovat o změnách v katastru týkajích se všech bytů v našem domě i na pozemcích. Informace bude do 24 hod od změny v katastru automaticky zasílána nepřesměrovatelnou SMS na mobilní telefon. Tato SMS je podnětem k nahlédnutí přímo do katastru. SMS obsahuje informaci o druhu změny a také byt, kterého se změna týká. Zdvojení služby aktivované dvojicí členů výboru na 2 jejich mobily pak bude garantovat vysokou spolehlivost sledování katastru.

Služba katastru je navíc realizována přímo počítačovým systémem, který slouží k evidenci změn v katastru. Nejsou zde žádné další zbytečné mezičlánky. To vše za velmi výhodnou cenu okolo 500,- Kč na 2 mobily 2 členů výboru. Všichni tak ušetříme 95 % z ceny 9.900,- Kč uvedené v zápise výboru z 30.5.2016 !!!