Obecné principy společenství

Společenství je právnickou osobou a je zapsáno v obchodním rejstříku. Každé společenství se řídí občanským zákoníkem, dalšími souvisejícím zákony a svými stanovami. Většinu textu stanov si společenství vytváří a schvaluje samo. Volitelně si může společenství schválit i další dokumenty určené ve stanovách (domovní řád, jednací řád shromáždění, jednací řád výboru, pravidla poptávek, pravidla výběrových řízení, ... apod.).

≡ Občanský zákoník

Základní pravidla pro vlastnictví bytů, spoluvlastnictví domů a pro činnosti společenství upravuje v občanském zákoníku Oddíl 5. nazvaný Bytové vlastnictví. Tato část zákoníku je překvapivě přehledná a srozumitelná. Škoda jen, že většina paragrafů nemá oficiální názvy. Pro vaši orientaci lze použít tento obsah:

Obecná ustanovení
§ 1158 Bytové spoluvlastnictví
§ 1159 Jednotka

Společné části
§ 1160 Společné části
§ 1161 Podíly na společných částech
§ 1162 Změna velikosti podílu

Vznik jednotky
§ 1163 Výstavba
§ 1164 Zápis do veřejného seznamu
§ 1165 Rozhodnutí soudu

Prohlášení
§ 1166 Obsah prohlášení
§ 1167 Neplatnost prohlášení
§ 1168 Odstranění vady prohlášení
§ 1169 Změny prohlášení

Výstavba domu s jednotkami
§ 1170 Smlouva o výstavbě
§ 1171 Smlouva o výstavbě v rozestavěném domě
§ 1172 Vznik jednotky nástavbou, přístavbou nebo stavební úpravou
§ 1173 Odchylky od určení jednotek
§ 1174 Vznik bytového spoluvlastnictví výstavbou

Práva a povinnosti vlastníka jednotky
§ 1175 Vymezení práv a povinností
§ 1176 Povinnost řídit se pravidly pro správu domu
§ 1177 Povinnost oznamovací
§ 1178 Právo sdělení adres
§ 1179 Právo seznámit se s hospodařením
§ 1180 Povinnost přispívat na správu
§ 1181 Povinnost platit zálohy na služby
§ 1182 Povinnost umožnit vstup do jednotky
§ 1183 Povinnost nebránit změně domu nebo pozemku
§ 1184 Nařízení prodeje pozemku
§ 1185 Spoluvlastniství jednotky

Zvláštní ustanovení o převodu jednotky
§ 1186 Povinnosti při převodu
§ 1187 Předkupní právo nájemce bytu
§ 1188 Převod vlastnictví na člena nebo společníka právnické osoby

Správa domu a pozemku
§ 1189 Správa domu a pozemku
§ 1190 Odpovědné osoby

Správa bez vzniku společenství vlastníků
§ 1191 Přiměřené použití pravidel a ustanovení
§ 1192 Správce bez vzniku společesntví vlastníků
§ 1193 Hlasování vlastníků

Společenství vlastníků
§ 1194 Vymezení pojmu
§ 1195 Nabývání majetku
§ 1196 Právní jednání
§ 1197 Sdružování
§ 1198 Povinné založení
§ 1199 Dobrovolné založení
§ 1200 Založení společenství vlastníků
§ 1201 Změny stanov před vznikem společenství
§ 1202 Správa před vznikem společnství
§ 1203 Povinnost podat návrh na zápis do veřejného rejstříku
§ 1204 Vznik společenství vlastníků
§ 1205 Orgány společenství vlastníků

Shromáždění
§ 1206 Složení a způsobilost
§ 1207 Svolání
§ 1208 Působnost
§ 1209 Právo obrátit se na soud

Rozodnutí mimo zasedání
§ 1210 Rozhodnutí mimo zasedání
§ 1211 Návrh
§ 1212 Způsob hlasování
§ 1213 Oznámení výsledků hlasování
§ 1214 Přijetí rozhodnutí

Zrušení společenství vlastníků
§ 1215 Důvod zrušení
§ 1216 Přechod práv a povinností při zániku

Zrušení bytového spoluvlastnictví
§ 1217 Dohoda o přeměně
§ 1218 Prohlášení jediného vlastníka o změně vlastnického práva
§ 1219 Souhlas oprávněného z věcného břemena

Společná ustanovení
§ 1220 Vyhotovení úplného znění prohlášení
§ 1221 Přiměřené použití ustanovení o spolku
§ 1222 Prováděcí právní předpis

≡ Další zákonné úpravy

Důležité jsou dále Zákon 67/2013 Sb. a Nařízení vlády 366/2013 Sb. Tyto řeší problematiku vyúčtování služeb souvisejících s užíváním bytů. Současně stanoví finanční limity správy domu vykonávané výborem. Zároveň určují, že roční rozpočet společenství má být předem schválen shromážděním. Následně pak výsledky plnění ročního rozpočtu podléhají schválení shromáždění (jako součást výroční zprávy o hospodaření SVJ). Způsoby rozdělení nákladů na teplo a teplou vodu jsou upraveny Vyhláškou č. 477/2006 Sb.

Na některé záležitosti SVJ lze přiměřeně použít rovněž ustanovení občanského zákoníku o spolku (výjimkou jsou např. ustanovení o shromáždění a členské schůzi).

≡ Stanovy společenství

Stanovy jsou veřejnou listinou. Text stanov musí být schválen shromážděním společenství. Zákon požaduje min. nadpoloviční většinu přítomných hlasů a přítomnost notáře. Obchodní zákoník připouští stanovení přísnějšího limitu. Stanovy musí být po schválení vloženy do sbírky listin obchodního rejstříku.

Povinnou část stanov určuje § 1200 občanského zákoníku:
a) název obsahující slova "společenství vlastníků" a označení domu, pro který společenství vzniklo,
b) sídlo určené v domě, pro který společenství vzniklo, není-li to možné, na jiném vhodném místě,
c) členská práva a povinnosti vlastníků jednotek, jakož i způsob jejich uplatňování,
d) určení orgánů, jejich působnosti, počtu členů volených orgánů a jejich funkční období, jakož i způsob
    svolávání, jednání a usnášení,
e) určení prvních členů statutárního orgánu,
f) pravidla pro správu domu a pozemku a užívání společných prostor,
g) pravidla pro tvorbu rozpočtu společenství, pro příspěvky na správu domu a úhradu cen služeb
    a pro způsob určení jejich výše placené jednotlivými vlastníky jednotek.

Ostatní části stanov zůstávají na uvážení členů SVJ. Předpokládá se, že stanovy určí mnohem více záležitostí, než požaduje občanský zákoník. Neexistují žadné závazné vzorové stanovy. A občanský zákoník klade důraz na to, aby si osoby mohly svá soukromá práva a povinnosti uspořádat odchylně od zákonné úpravy. Výjimkou jsou případy dané názorem soudu. Platí však ustanovení § 1 občanského zákoníku a proto stanovami nesmí dojít k porušení:
a) výslovného zákonného zákazu,
b) dobrých mravů,
c) veřejného pořádku a
d) práv týkajících se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti.
Je ale vhodné postupovat opatrně a zvažovat, zda některé záležitosti nejsou v zákoně stanoveny neměnným způsobem (kogentně). Velmi dobré jsou komentáře spoluautorek zákona publikované v [1]. Poučné jsou různé metodické pokyny, komentované stanovy a vzorové stanovy - viz [7] a [8].

≡ Zdroje informací:

[1] Bytové spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku, vydal C.H.Beck 2013

[2] § 1158 až 1222 Zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku (k bytovému spoluvlastnictví)

[3] Zákon č. 67/2013 Sb., o otázkách úhrad za služby spojené s užíváním bytů

[4] Nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o záležitostech souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím

[5] Vyhláška MMR č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů za vytápění a teplé vody

[6] § 214 až 302 Zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku (ke spolkům)

[7] Metodický návod ke zpracování stanov SVJ, vydalo Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR

[8] Alternativní vzorové stanovy SVJ s komentářem, JUDr. Kabelková, Mgr. Horáková, Ing. Horáková