Roční rozpočet hospodaření SVJ

Nejdůležitějším dokumentem pro hospodaření společenství je jeho roční rozpočet. Výbor schválením rozpočtu dostává mandát k rozsahu oprav, úprav a obnově společných částí domu a případně taky k pořizování movitého majetku. Shromáždění rozpočtem zadává výboru položkový plán neprovozních akcí. Na počátku dalšího roku výbor dokládá shromáždění, jak byl rozpočet dodržen.

Poviností výboru je připravit návrh rozpočtu na další rok a přiložit ho k pozvánce na shromáždění. Povinností výboru je současně vyhotovení zprávy o plnění rozpočtu za předchozí rok a tu rovněž přiložit k pozvánce na shromáždění. Na programu výročního shromáždění SVJ proto musí být projednání rozpočtu za předchozí rok i projednání rozpočtu na další rok. Úkolem shromáždění je schválit či odmítnout plnění staré rozpočtu a taky schválit či odmítnout návrh nového rozpočtu.

Základní podmínky hospodaření SVJ stanovuje § 15 Nařízení vlády 366/2013 Sb. Další pravidla tvorby rozpočtu upravují stanovy společenství. Není-li rozpočet schválen, pak je činnost výboru omezena jen na běžné provozní výdaje. Výbor musí v takovém případě zajistit vytápění domu, studenou i teplou vodu, základní údržbu, nutné revize, vedení účetnictví apod. Nad rámec běžného provozu může výbor hradit pouze opravy způsobené havárií. Výbor ale nesmí hradit opravy, úpravy či obnovu společných částí domu ani žádné nákupy majetku.

Případy nedodržení schváleného rozpočtu je nutné vyhodnotit v závislosti na okolnostech, které musí výbor vysvětlit a doložit. Flagrantní případy nedodržení schváleného rozpočtu pak lze považovat za porušení § 159 Občanského zákoníku. SVJ může po členech výboru požadovat náhradu neoprávněných výdajů. Nemá-li SVJ schválen žádný roční rozpočet, lze úhrady neprovozních oprav, úprav či obnov domu nebo nákupy majetku považovat za porušení povinností při správě cizího majetku dle § 220 či § 221 Trestního zákoníku. Z takové zodpovědnosti se lze vyvázat pouze nesouhlasem či námitkou člena výboru doloženými (např. zápisem z jednání výboru). Existenci ročních rozpočtů SVJ lze považovat za jednu ze základních zákonných podmínek jeho hospodaření.

Roční rozpočet má obsahovat seznam všech příjmů, seznam provozních i neprovozních výdajů, plán navýšení fondu oprav nebo plán na čerpání z fondu oprav. U všech položek rozpočtu musí být uvedena příslušná částka. Plán nakládání s fondem oprav má být v souladu s dlouhodobými záměry velkých oprav, úprav či obnovy domu. Součástí rozpočtu musí být taky stanovení výše příspěvků do fondu oprav i měsíčních záloh na služby za jednotlivé byty.

Za platné projednání rozpočtu nelze v žádném případě považovat ústní informace o tom, že např. "bude nutné vyměnit vodoměry a měřiče tepla". I kdyby byla podobná informace zahrnuta do usnesení, nelze ji v žádném případě považovat za zákonné schválení "bianko šeku" pro hospodářskou činnost výboru.

Činnost výboru je navíc limitována částkami uvedenými ve stanovách. Pokud nejsou ve stanovách uvedeny žádné limity, pak platí čásky stanovené v Nařízení vlády 366/2013 Sb. Souhrnný limit pro nákupy majetku je zde omezen na 10.000,- Kč ročně. Pro opravy a úpravy společného majetku domu plyne ze zákona pro náš dům omezení na 80.000,- Kč. Jakékoli vyšší výdaje musí být schváleny shromážděním. Nejlépe ve formě schválení rozpočtu, kde jsou příslušné opravy, úpravy či obnovy domu nebo nákupy majetku naplánovány a vyčísleny. Výjimkou jsou pouze opravy způsobené havárií, kde má výbor naopak povinnost konat bezodkladná opatření.

≡ Rozpočet úhrad za služby

Podstatou tohoto rozpočtu je odhad celkové výše ročních úhrad za služby spojené s užíváním bytů. Výsledkem rozpočtu je stanovení (resp. kontrola a úprava) výše záloh na úhradu služeb.

Východiskem mají být skutečné výdaje hrazené za jednotlivé služby v předchozím roce. Současně je nutné vzít v úvahu známé či očekávané změny cen všech služeb. Zohlednit je třeba taky rozdíly ve spotřebě za jednotlivé byty (např. podle údajů za minulý rok). Zálohy jednotlivých členů mají být stanoveny tak, aby ce nejlépe pokrývaly jejich předpokládané úhrady.

Příprava rozpočtu i návrh výše záloh je povinností výboru. Všichni členové SVJ mají právo seznámit se s ním s dostatečným předstihem a diskutovat rozpočet na shromáždění. Konečná podoba rozpočtu i záloh na služby je dána výhradně rozhodnutím shromáždění.

Mezi služby spojené s užíváním bytů patří: vytápění, teplá voda, studená voda, revize výtajů, revize hromosvodů, osvětlení splečných prostor, úklid společných prostor, odvoz domovního odpadu, údržba zeleně, platby za vedení účetnictví, pojištění domu, odměny členů výboru a některé další výdaje.

≡ Rozpočet fondu oprav

Podstatou tohoto rozpočtu je krátkodobý a dlouhodobý plán oprav, úprav i obnovy společných prostor domu. Výsledkem rozpočtu je stanovení výše příspěvku do fondu oprav hrazená v dalším období.

Východiskem má být rozvaha akcí, které mají být realizovány v daném roce a také v dalších letech. Výdaje na konkrétní zamýšlené akce mají být stanoveny pomocí kvalitně a transparentně provedených poptávek, resp. pomocí doložitelných nabídek zveřejněných vůči všem členům našeho SVJ. Příspěvky jednotlivých členů mají být stanoveny tak, aby konečný stav fondu oprav odpovídal dlouhodobému záměru SVJ.

Příprava rozpočtu i návrh výše příspěvků je povinností výboru. Všichni členové SVJ mají právo seznámit se s ním s dostatečným předstihem a diskutovat krátkodobý i dlouhodobý plán akcí na shromáždění. Konečný záměr SVJ i příspěvků do fondu oprav je dán pouze a jenom rozhodnutím shromáždění.

Mezi akce hrazené z fondu oprav mohou patřit např.: výměna měřidel teplé i studené vody, výměna měřidel topení, rekonstrukce topných a vodovodních rozvodů, obnova nátěru pláště budovy, vymalování vnitřních prostor domu, apod. V minulosti sem patřilo zateplení domu, rekonstrukce střechy domu nebo rekonstrukce schodišť či výtahů.

Fond oprav zároveň slouží jako finanční rezerva pro případy nenadálých havárií. Z tohoto důvodu má být trvale udržována shromážděním určená minimální (nedotknutelná) výše fondu.

≡ Zdroje informací:

[1] Zákon č. 67/2013 Sb., o otázkách úhrad za služby spojené s užíváním bytů

[2] Nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o záležitostech souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím

[3] Vyhláška MPO č. 477/2006 Sb., o rozdělení nákladů za dodávku tepla a teplé vody